vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Lopate u ruke

Metković, 3.2.2012. - Prema Odluci o komunalnome redu, što ju je u ožujku 2008. usvojilo Gradsko vijeće grada Metkovića, građani i pravne osobe dužni su javne površine ispred svojih objekata čistiti od snijega i leda. Za one koji se toga ne budu pridržavali predviđene su novčane kazne i to:
- za fizičke osobe od 100 do 2000 kn
- za obrtnike od 500 do 5000 kn
- za odgovorne osobe u poduzećima i ustanovama od 500 do 2000 kn.
Ovdje u cijelosti prenosimo onaj dio Odluke koji se odnosi na
UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
   Članak 134.
Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.
Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane.
  Članak 135.
O uklanjanju snijega i leda s krovova i pločnika uz zgrade, dužni su voditi brigu vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostorija odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu.
O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, javnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnost.
Pravne i fizičke osobe iz stavaka od 1. do 2. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.
  Članak 136.
Fizičke ili pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s javnoprometnih površina dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od osam dana nakon otapanja snijega i leda.