vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Grad se odrekao komunalne naknade za POS stanogradnju, stiže ulična led-rasvjeta

Metković, 16.2.2017. - Pod predsjedavanjem Marina Veraje jutros je u Zgradi političkih stranaka održana XXXI. Sjednica Gradskoga vijeća. Nakon utvrđivanja kvoruma jednoglasno je prihvaćen Dnevni red i Zapisnik s prošle Sjednice.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Prijedlog je predstavio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mirko Volarević. Istaknuo je da se Plan donosi na temelju Godišnjeg provedbenog plana DNŽ, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Shodno tome Grad Metković je pristupio izradi vlastitoga Plana koji se temelji na prijedlogu organizacijskih i tehničkih mjera kojima se ustrojavaju i rukovode vatrogasne snage prema mjerama zaštite šuma, poljoprivrednih površina, otvorenih prostora i prijevoza opasnog otpada. Za svaku točku predstavljenoga Plana navedeni su nositelji provedbe.

U okviru druge točke Dnevnoga reda raspravljalo se o Prijedlogu zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnoga doprinosa za poticajnu stanogradnju. Prijedlog je predstavila gradonačelnica Katarina Ujdur pojasnivši da time Grad Metković u potpunosti oslobađa od plaćanja komunalne naknade potencijalne kupce stanova iz Programa poticajne stanogradnje. U članku 23. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Metkovića, određeno je da se djelomično ili potpuno oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa može donijeti samo u slučaju ako investitor gradi sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji. Sukladno članku 25. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Metkovića određeno je kako će se sredstva potrebna za namirenje umanjenog iznosa komunalnoga doprinosa osigurati u Proračunu Grada Metkovića. Grad Metković će se uključiti u Program POS-a oslobađanjem od komunalne naknade te će zainteresiranim građanima predviđena cijena četvornoga metra stana biti niža. Ta je cijena bila 1.046,86 €, a nakon ove odluke iznosit će 994,36 €. Nakon izlaganja gradonačelnice Ujdur, vijećnik Markica Vuica postavio je pitanje je li moguće još više spustiti cijenu po uzoru na druge gradove i jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnica je odgovorila da se Grad Metković u potpunosti odrekao svih davanja te da više ne utječe na cijenu stana. U nastavku svoga odgovara gradonačelnica je istaknula da Grad Metković nije imao vlastito zemljište od kojega bi odustao u korist povoljnije cijene stana, a to znači da je Agencija trebala kupiti zemljište od privatnoga vlasnika, što je utjecalo na cijenu četvornoga metra stana.

Treća točka Dnevnoga reda odnosila se na prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o kupoprodaji. Nju je izložila je gradonačelnica Ujdur, kazavši da je tijekom ožujka i travnja 2014. godine na lokalitetu Narona – Vid provedeno arheološko istraživanje koje je obuhvatilo površinu od približno 40 m². Istraživanje je bilo unutar zone obavljanja radova obnove podzida ceste i Ulice Ante Taslaka, a tijekom njega su otkriveni ostaci antičkih zidanih struktura te je pronađen veliki broj pokretnih nalaza. Pronađeni vrijedni nalazi su na parceli koja je u privatnome vlasništvu, a Grad Metković već duže vrijeme traži način da se otkupi ta parcela kako bi Arheološki muzej mogao provesti istraživanja. Gradonačelnica je istaknula da se ukazala prilika za kupovinu, nakon čega će Grad Metković tražiti povrat uloženih sredstava od Ministarstva kulture jer je Arheološki muzej u Vidu u državnome vlasništvu.

O Prijedlogu Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Prostornome planu uređenja Grada Metkovića raspravljalo se u okviru četvrte točke Dnevnoga reda. Problematiku je obrazložila voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Grada Metkovića Marlena Ostojić, koja je istaknula da je tijekom izrade Izmjena i Dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića zaprimljena primjedba pravne osobe Respekt d.o.o. Primjedba se odnosila na omogućavanje obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na k. č. 5953/15, odnosno da se navedena čestica uvrsti u komunalno-servisnu i trgovačku zonu Razvitak(K2/K3). Primjedbi je priložena Dozvola za djelatnost sakupljanja, privremenoga skladištenja i obrade neopasnoga otpada te Elaborat zaštite okoliša. Dio Elaborata je i geodetska podloga te Identifikacija čestica prema gruntovnom stanju područnoga ureda za katastar Dubrovnik, ispostave Metković, prema kojoj je evidentno da k.č. 3683/2 k.o. Metković (nova izmjera) odgovara po položaju, obliku i površini k.č. 5953/15 k.o. Metković (stara izmjera). Navedena primjedba je u javnoj raspravi djelomično usvojena tako da je stručni izrađivač prihvatio mogućnost djelatnosti gospodarenja otpadom u navedenoj poslovnoj zoni, ali kao privremeno rješenje, što podrazumijeva da će se uskoro pronaći drugo rješenje ili preseliti na lokaciju odlagališta Dubravica. U tekstualnom i grafičkom dijelu plana ispravljeno je tako da je na navedenoj zoni planirana namjena K2/K3, odnosno izmijenjene su provedbene odredbe u potpoglavlju 3.2.15., ali je propustom stručnoga izrađivača propušteno navedenu zonu, odnosno namjenu K1, K2*, K3*, I1, I2 planirati i na k.č. 3683/2 k.o. Metković, što nije u skladu s poslanim odgovorom na primjedbu izrečenu u javnoj raspravi. Slijedom navedenoga Gradsko vijeće Grada Metkovića donosi Zaključak o ispravci tehničke greške U Prostornome planu uređenja.

Posljednja točka Dnevnoga reda bila je iznošenje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Ugovora o energetskom učinku, koji je predstavila gradonačelnica Ujdur kazavši da je od 21. studenoga prošle godine proveden otvoreni postupak javne nabave energetske usluge sa svrhom ostvarenja ušteda u operativnim troškovima javne rasvjete, koji je predmet navedenoga Ugovora. Ponuda zajednice ponuditelja Elos d.o.o. i Štedna rasvjeta d.o.o. odabrana je Odlukom o odabiru kao ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i dokumentacijom za nadmetanje. Tehničke karakteristike Ugovora predstavio je Vedran Uran istaknuvši da stavljanjem vanjske led-rasvjete u funkciju Grad Metković može svakih mjesec ili tri mjeseca zatražiti mjerenje snage novopostavljenih rasvjetnih tijela. Ako snaga nije kakva je predviđena projektom, tada Grad Metković ne mora platiti naknadu ili se u najkraćem mogućem vremenu moraju napraviti korekcije. Takav sustav javne rasvjete ne zahtijeva održavanje, odnosno održavanje se provodi u garantnom roku novopostavljene javne rasvjete. Ako koja rasvjetna jedinica prestane raditi Elos d.o.o. i Štedna rasvjeta d.o.o. dužni su je u najkraćem mogućem roku zamijeniti novom. Kada se nova rasvjeta postavi uštede na godišnjoj razini će iznositi 772.500 kuna. Grad Metković taj će projekt financirati iz ostvarenih ušteda tijekom sljedećih osam godina, što neće opterećivati Proračun. Predviđeni životni vijek rasvjetnih tijela je dvanaest godina, što znači da će Grad Metković nakon otplate cijeloga projekta ostvariti financijsku uštedu od približno 3.000.000 kuna.

Sve odluke donesene su jednoglasno, a vijećničkih pitanja nije bilo.
F. Bokan