vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Proračun se popeo na više od 80 mil. kuna, nov način naplate korištenja javnih površina

Metković, 11.9.2018. - Na jučer održanoj XII. sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića, pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića, na Dnevnom redu našlo se 10 točaka, koje su sve usvojene.

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2018. godinu.

Za građenje javnih površina u proračunu je osigurano 29.571.958,92 kn. Tako će se za izgradnju zelenih otoka utrošiti 30.000 kn, za rekonstrukciju rive u Vidu (geomehanička ispitivanja i glavni projekt) 79.000 kn, za rekonstrukciju Odlagališta otpada Dubravica 11.423.140,55 kn, na odvodnju oborinske vode na području Slatina i Jelaševca 500.000 kn, na preuređenje Ulice hrvatskih iseljenika i Trga kralja Tomislava 2.076.228,13 kn, na energetsku obnovu Gradske sportske dvorane 9.211.262,08 kn itd.

Za građenje nerazvrstanih cesta ukupno je izdvojeno 5.422.512,99 kn. Od toga 800.000 kn otpada na projektnu dokumentaciju za produženje Jadranske ulice, 4.070.514 kn na rekonstrukciju ceste u Prudu (od skretanja do iza crkve sv. Ivana), dok će se ostatak utrošiti na uređenje Ulice Nikole Tesle, rekonstrukcije Sportske, dijela A. Starčevića i Ul. Vrbovci te izradu projektne dokumentacije za spoj Trga F. Tuđmana s Ulicom Mobine.

Za građenje javne rasvjete i el. Priključke izdvojeno je 232.750 kn.

 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2018. godini.

Grad će na održavanje javnih površina utrošiti 1.047.000 kn., na održavanje nerazvrstanih cesta 814.062,50 kn, a na održavanje javne rasvjete 1.880.000 kn. To uključuje potrošenu energiju i instaliranu snagu, održavanje i ekološku LED rasvjetu. Sve će se stavke financirati iz sredstava komunalne naknade.

 

3. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2018. godinu.

Za socijalnu skrb predviđeno je ukupno 1.161.700 kn. Od toga je 315.000 kn naknada za troškove stanovanja, 195.700 kn za troškove grijanja, za jednokratne pomoći je 71.000 na, naknade umirovljenicima su 230.000 kn, a za Gradsko društvo Crvenoga križa izdvojeno je 150.000 kn. Ostalih 200.000 kn su sredstva koja se dodjeljuju udrugama iz područja socijalne djelatnosti.

 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2018. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi uvršteno je Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, u sklopu čega se planira rekonstrukcija i opremanje prve prostorije u Prirodoslovnome muzeju Metković. Za to je predviđeno 1.759.800,05 kn.

Drugi projekt je Lapidarij Narona u Vidu, za čiju će se projektnu dokumentaciju izdvojiti 122.500 kn.

Najveći dio proračuna za kulturu odnosi se na Ustanovu za kulturu i sport, Gradsku knjižnicu i Prirodoslovni muzej Metković (3.027.696,26 kn od ukupno 5.075.996,31 kn). Za udruge u kulturi izdvojeno je 156.500 kn.

 

5. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu.

Grad za sport izdvaja 1.908.370 kn. Najveći dio, 1.595.720 kn opada na sredstva kojima se sportska društva financiraju putem Sportske zajednice, dok se 124.208 kn odnosi na aktivnosti koje se financiraju putem Ustanove za kulturu i sport (dogradnja svlačionica, zaštitno oblaganje stupova itd.)

 

6. Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2018. godinu.

Na predškolski odgoj otpada 11.754.126,06 kn. Od toga je 4.581.944,10 kn za Dječji vrtić Metković, 200.000 kn za vrtiće Mali Isus i Leut te 27.600 kn za DV Pčelica.

Na Program unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja izdvojit će se 6.944.581,97 kn, dok će se za adaptaciju boravišnih jedinica u DV Metković izdvojiti 1.516.695,32 kn.

 

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu.

Proračun Grada Metkovića povećan je za gotovo 164 % pa sada iznosi 80.742.005,39 kn. Najveći dio povećanja odnosi se na darovnice iz inozemstva te na sredstva iz općeg proračuna, ukupno 34.701.335,53 kn.

 

8. Prijedlog Odluke o gradskim porezima.

Prijedlog se odnosi na prirez porezu na dohodak (10 %), porez na potrošnju (1 %), porez na kuće na odmor (5 kn po metru četvornome), tj. nema promjena.

Promjene su u porezu na korištenje javnih površina. Bitna novina je da će porez na korištenje javnih površina plaćati korisnici za koje se utvrdi da su koristili javnu površinu bez odobrenja. U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje na temelju zapisnika koji je sastavila ovlaštena službena osoba, a porez se određuje u visini od 6 mjesečnih iznosa poreza na korištenje javnih površina. Novina je, također, u dijelu koji se odnosi na postavu uslužnih naprava, tako da se predlažu različita visine poreza: za razdoblje kraće od 7 dana, jedna je visina poreza, dok za razdoblje duže od 7 dana, druga visina poreza. Razlog ovakvom oporezivanju leži u činjenici da često visina poreza za kraće korištenje javnih površina bude niža od troškova donošenja rješenja. U dijelu koji se odnosi na poreze za prekope javnih površina također je uočena potreba za promjenom. Razlog ovom oporezivanju leži u činjenici da česti prekopi nerazvrstanih cesta zahtijevaju povećane troškove održavanja koji padaju na teret proračuna Grada Metkovića.

Izmjena u dijelu poreza na korištenje javnih površina za vrijeme održavanja sajmova je u plaćanju po metru dužnom, a ne po m četvornom.

Također, ovom Odlukom utvrđena je visina poreza za korištenje površina koje imaju pristup javno-prometne površine, a za koje je Grad Metković nadležan za davanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica i taj porez iznosi 10 % od visine poreza na korištenje javnih površina.

Novina je također u dijelu koji se odnosi na plaćanje paušala za korištenje električne energije iz elektroormarića u vlasništva u Grada Metkovića.

Konačno, Prijedlog sadrži i slučajeve oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javne površine pa je tako predloženo oslobađanje za neprofitne udruge, obrazovne ustanove i sportske klubove kada javnu površinu koriste za svoje potrebe. Također, postoji mogućnost i drugih oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, u kojem slučaju, takvu odluku donosi gradonačelnik.

 

9. Usvojen je Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića i društvenih prostorija u objektu osnovne škole u Vidu .

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu materijala i nasipanje poljskih putova na području Grada Metkovića za 2018. i 2019. godinu.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova odabrana je ponuda tvrtke Asfalt-inžinjering d.o.o.